Projekční činnost

Zpracováváme projekty staveb a interiérů ve všech projektových stupních. U vybraných projektů zajišťujeme inženýring a spolupráci v průběhu realizace.

Obytná architektura
V oblasti bydlení navrhujeme novostavby rodinných domů, rekonstrukce, dostavby a adaptace starších objektů pro nový účel. Samostatnou oblastí jsou návrhy a facelifty bytových interiérů.
Nejběžnějším typem dokumentace, v rámci těchto zakázek, jsou projekty ve stupni architektonická studie (AS).
Další obvyklou fází je dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP).
Pokud s investory spolupracujeme na projektech i v průběhu realizace, nabízíme kompletní zajištění inženýringu (až po vydání stavebního povolení), odbornou podporu při výběru dodavatelů a autorský dozor.

Komerční architektura
Pro korporátní i soukromou klientelu navrhujeme projekty kancelářských a komerčních objektů, interiéry retailů, obchodních a kancelářských prostor, interiéry restaurací a gastroprovozů.
V rámci těchto zakázek zpracováváme dokumentaci i ve vyšších projektových stupních, až po technické řešení detailů.
Zajišťujme přípravu realizace, výběr dodavatelů, případně zprostředkování dodávek atypických částí staveb a interiérů.

Stupně projektové dokumentace / základní pojmy

Architektonická studie (AS)
Základní část projektové dokumentace, která investorovi předvede půdorysnou dispozici a architektonické řešení objekt, nebo prostoru. V tomto stupni si naši klienti mohou ověřit všechny provozní a dispoziční souvislosti, společně s estetickými vlastnostmi, prezentovanými ve formě 3D vizualizací a to u interiérů i celých staveb. Studie je základním a stěžejním projektem, který svojí přesností a předvídavostí zamezí případným dispozičním a proporčním změnám v dalších projektových stupních.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Dokumentace slouží k vydání povolení k umístění stavby příslušným stavebním odborem. Tato část dokumentace se řídí se vyhláškou 503/2006 Sb. stavebního zákona, má tedy předepsanou úřední formu. V praxi je možné, (dle rozhodnutí Stavebního odboru) sloučit Dokumentaci pro území rozhodní s Dokumentací pro stavební povolení (či pro ohlášení stavby). Pak není tato dokumentace potřeba.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
V rámci obytné architektury se jedná o nejžádanější typ dokumentace.
Stavební povolení je požadováno obecně na stavby do 150 m2 zastavěné plochy ( s 1 podzemním a 2 nadzemními podlaží s podkrovím). Rozsah dokumentace je v podstatě totožný, rozdíl je pouze ve způsobu povolování stavby. Obsah dokumentace upravuje příloha č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona. U menších projektů používají investoři často tuto dokumentaci i pro realizaci stavby. Přebírají tím však na sebe (případně na stavebníka) rizika spojená s nedořešením technických a konstrukčních detailů a souvislostí.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Tato část dokumentace není povinná (až na výjimky nařízené stavebním úřadem). Rozsah tz. Prováděcí, neboli Realizační dokumentace je stanoven přilohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Kromě detailního rozpracování a zpřesnění předchozí dokumentace pro stavební povolení, slouží tato dokumentace i při výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály a výkaz výměr se souhrnem potřebného materiálu a prací. V rámci této dokumentace nabízíme našim klientům zpracování referenčního položkového rozpočtu.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Zpracovává se v případě, že se během realizace výrazněji odchýlí skutečná stavba od schválené Projektové dokumentace, nebo v případě, že její zpracování nařídí stavební úřad. Pokud naše společnost zajišťuje i realizaci stavby, poskytujeme tuto dokumentaci našim klientům pro účely kolaudace. Podle platné legislativy je vlastník každé nemovitosti povinen Dokumentaci skutečného stavu vlastnit a uchovávat jí.